پایگاه قرآنی رسالت

آموزشی - قرآنی- مذهبی

پایگاه قرآنی رسالت
(ما سعی و وظیفه داریم تا مطالب مربوط به قرائت ، روخوانی ،روانخوانی و حفظ قرآن کریم را جهت استفاده علاقه مندان جمع آوری نموده و در دسترس عموم قرار دهیم )
پیوندهــا
قرآن آنلاین

مجموعه کامل ترتیل

گنجینه قرائت

*******کانال تلگرام ما*******

آخرین نظرات شما

مقام بیات:

1-  ال عمران - أبو العینین شعیشع                            2-فاطر - محمد اللیثی

3 - انبیاء - حمدی الزامل                                          4 - مریم - عبد الباسط عبد الصمد

5 - زخرف - محمد صدیق المنشاوی                          6 - فرقان - محمود علی البنا

7 - هود - مصطفى إسماعیل                                   8 - توبة - محمد صدیق المنشاوی

9 - الرحمن - عبد الباسط عبد الصمد                        10 - بقرة - محمود علی البنا

11 - ال عمران - أحمد نعینع                                   12 - حجرات - الشحات محمد أنور

13 - کهف - عبد الفتاح الطاروطی                            14 - زخرف - محمد صدیق المنشاوی

15 - ابراهیم - محمود خلیل الحصری                        16 - نحل - حمدی الزامل

17 - کهف - یاسر الشرقاوی                                   18 - نحل - محمد صدیق المنشاوی

19 - انعام - محمد صدیق المنشاوی                       20 - طه - سید متولی عبدالعال

21 - انعام - محمد صدیق المنشاوی                       22 - هود - محمد صدیق المنشاوی

23 - یوسف - محمد صدیق المنشاوی                     24 - مجادلة - محمد صدیق المنشاوی

25 - حجرات - محمد صدیق المنشاوی                    26 - حج - محمد صدیق المنشاوی

 

به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

مقام رست:

1 - سوره ال عمران - أبو العینین شعیشع                                2 - سوره هود - أحمد الرزیقی

3 - سوره ال عمران - أحمد نعینع                                           4 - سوره حجرات - السید متولی

5 - سوره شورى - الشحات محمد أنور                                   6 - سوره حجرات و ق - الشحات محمد أنور

7 - سوره یس - حمدی الزامل                                              8 - سوره مائدة - محمد اللیثی

9 - سوره توبة - عبد الباسط عبد الصمد                                 10 - سوره شمس - عبد الباسط عبد الصمد

11 - سوره غافر - محمد اللیثی                                           12 - سوره دخان - محمد صدیق المنشاوی

13 - سوره قصص - محمد صدیق المنشاوی                           14 - سوره نساء - محمد صدیق المنشاوی

15 - سوره تحریم - مصطفى إسماعیل                                 16 - سوره حاقة - مصطفى إسماعیل

17 - سوره شمس - عبد الباسط عبد الصمد                          18 - سوره کهف - یاسر الشرقاوی

19 - سوره نجم - محمد صدیق المنشاوی                             20 - سوره حجرات - محمد صدیق المنشاوی

21 - سوره نساء - السید متولی                                             22 - سوره مریم - أحمد نعینع

23 - سوره طه - السید متولی                                                24 - سوره إسراء

عجم (چهارگاه):

1 - سوره نمل - الشحات محمد أنور

2 - سوره غافر - عبد الباسط عبد الصمد

3 - سوره یوسف - مصطفى إسماعیل

4 - سوره کهف - یاسر الشرقاوی

5 - سوره إسراء - شحات محمد أنور

6 - سوره نحل - محمد صدیق المنشاوی

7 - سوره الرحمن - راغب مصطفى غلوش

 

سه گاه:

1 - سوره شمس - أبو العینین شعیشع

2 - سوره حجرات و ق - الشحات محمد أنور                         3 - سوره بلد - الشحات محمد أنور

4 - سوره ق - راغب مصطفى غلوش                                  5 - سوره شمس - راغب مصطفى غلوش

6 - سوره بقرة - سعید عبد الصمد الزناتی                           7 - سوره نساء - شعبان عبد العزیز الصیاد

8 - سوره شمس - عبد الباسط عبد الصمد                          9 - سوره مریم - عبد الفتاح الطاروطی

10 - سوره ابراهیم - کامل یوسف البهتیمی                         11 - سوره شعراء - محمد اللیثی

12 - سوره مریم - محمد اللیثی                                        13 - سوره علق - محمد صدیق المنشاوی

14 - سوره واقعة - محمد صدیق المنشاوی                          15 - سوره اسراء - محمد صدیق المنشاوی

16 - سوره فتح - محمد محمود الطبلاوی                             17 - سوره مریم - محمد محمود الطبلاوی

18 - سوره فرقان - محمود علی البنا                                  19 - سوره علق - مصطفى إسماعیل

20 - سوره غافر - محمد صدیق المنشاوی                           21 - سوره قمر - أبو العینین شعیشع

22 - سوره بقرة - سید متولی                                           23 - سوره مؤمنون - محمد صدیق المنشاوی

24 - سوره کهف - یاسر الشرقاوی                                      25 - سوره نجم - محمد صدیق المنشاوی

26 - سوره فصلت - محمد صدیق المنشاوی                         27 - سوره هود - محمد صدیق المنشاوی

28 - سوره طه - سید متولی                                             29 - سوره غافر - محمد صدیق المنشاوی

 

صبا:

1 - سوره ال عمران - أحمد نعینع

2 - سوره نبأ - سید متولی

3 - سوره واقعة - حمدی الزامل

4 - سوره نحل - حمدی الزامل

5 - سوره یس - حمدی الزامل

6 - سوره بقرة - راغب مصطفى غلوش

7 - سوره غاشیة - عبد الباسط عبد الصمد

8 - سوره نور - عبد الفتاح الشعشاعی

9 - سوره احزاب - کامل یوسف البهتیمی

10 - سوره حج - کامل یوسف البهتیمی

11 - ق - محمد السید الضیف

12 - سوره نمل - محمد اللیثی

13 - سوره مؤمنون - محمد بسیونی

14 - سوره طارق - محمد رفعت

15 - سوره مریم - محمد رفعت

16 - سوره حشر - محمد صدیق المنشاوی

17 - سوره زخرف - محمد صدیق المنشاوی

18 - سوره آل عمران - أبو العینین شعیشع

19 - سوره طه - سید متولی

20 - سوره ال عمران - مصطفى إسماعیل

21 - سوره قیامة - عبد الباسط عبد الصمد

22 - سوره هود - محمد صدیق المنشاوی

23 - سوره هود - محمد صدیق المنشاوی

24 - سوره لقمان - محمد صدیق المنشاوی

25 - سوره طه - سید متولی

26 - سوره هود - محمد صدیق المنشاوی

 

حجاز:

دانلود قطعه موزیکال مقام حجاز - قطعه اول

دانلود قطعه موزیکال مقام حجاز - قطعه دوم

دانلود قطعه موزیکال مقام حجاز - قطعه سوم

دانلود قطعه موزیکال مقام حجاز - قطعه چهارم

دانلود قطعه موزیکال مقام حجاز - قطعه پنجم

دانلود قطعه موزیکال مقام حجاز - قطعه ششم

 

نهاوند:

1 - سوره مریم - عنتر مسلم                                          2 - سوره أعراف - محمد صدیق المنشاوی

3 - سوره المائدة - مصطفى إسماعیل                              4 - سوره ضحى - المعتصم بالله

5 - سوره حجرات وق - المعتصم بالله                               6 - سوره فاطر - الشحات محمد أنور

7 - سوره انبیاء - محمد صدیق المنشاوی                         8 - سوره معارج - محمد فرید السندیونی

9 - سوره کهف - محمد شبیب                                       10 - سوره مزمل - عبد الفتاح الطاروطی

11 - سوره طه - عبد الباسط عبد الصمد                          12 - سوره نجم و القمر - أبو العینین شعیشع

13 - سوره هود - أحمد رزیقی                                        14 - سوره ال عمران - أحمد نعینع

15 - سوره شورى - الشحات محمد أنور                           16 - سوره نمل - أنور الشحات محمد أنور

17 - سوره نمل - محمد اللیثی                                       18 - سوره زمر و غافر - محمد اللیثی

19 - سوره حشر - محمد صدیق المنشاوی                        20 - سوره ق - محمد صدیق المنشاوی

21 - سوره اسراء - محمد صدیق المنشاوی                       22 - سوره حج - محمود علی البنا

23 - سوره بقرة - محمود علی البنا                                  24 - سوره قصص - مصطفى إسماعیل

25 - سوره تحریم - مصطفى إسماعیل                              26 - سوره فرقان - مصطفى إسماعیل

27 - سوره بقرة - مصطفى إسماعیل                                 28 - سوره روم - محمد صدیق المنشاوی

29 - سوره کهف - یاسر الشرقاوی                                     30 - سوره احزاب - محمد صدیق المنشاوی

31 - سوره اعراف - محمد صدیق المنشاوی                        32 - سوره غافر - محمد صدیق المنشاوی

33 - سوره نجم - محمد صدیق المنشاوی                          34 - سوره طور - محمد صدیق المنشاوی

35 - سوره ال عمران - أحمد نعینع                                    36 - سوره بقرة - محمد العربی القبانی

37 - سوره طه - محمود علی البنا

نظرات (۵)

۱۵ آبان ۹۷ ، ۰۹:۴۵ علی اصغر مهدوی

با عرض ادب  احترام

مطالب بسیار جامع و عالی است. فقط خواهشمندم برای تمام دستگاه ها نیز یک لینک دانلود در نظر گرفته شود. یعنی مجبور به دانلود تک تک نباشیم. با سپاس از زحمات

سپاس وتشکر از زحمات وخدمات خوب وکم نظیرتان 
انشاالله همیشه باقران وعترت مانوس باشید
سلام ممنون از سایت خوب و جامعتون. موفق باشید
۲۱ دی ۹۴ ، ۲۰:۴۴ عبدالرحمن مدرسی
باسلام واحترام خدمت اساتیدمحترم
لطفابرای تمرین صوت ولحن قرآن ویژه خواهران عنایت لازم رامبذول فرمایید.
بسیارمتشکرم
۱۳ دی ۹۴ ، ۲۳:۳۶ احسان خان
خیلی خیلی متشکرم از شما 

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی