پایگاه قرآنی رسالت

آموزشی - قرآنی- مذهبی

پایگاه قرآنی رسالت
(ما سعی و وظیفه داریم تامطالب مربوط به: قرائت،روخوانی،روانخوانی،تجوید
وحفظ قرآن کریم و موارد دیگری را جهت استفاده علاقه مندان جمع آوری نموده و در دسترس عموم قرار دهیم)دراين سایت
در كل اينترنت

تقویم

پیوندهــا
دنبال کنندگان ۵ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
آموزش ها

قرآن آنلاین

مجموعه کامل ترتیل

گنجینه قرائت

تلگرام ما

آخرین نظرات شما

مرحله اول - حفظ پنج جزء اول
دهه اول: حفظ جزء اول / 5 روز
اول هر روز 4 صفحه حفظ می کند و در هر روز قبل از شروع حفظ 4 صفحه روز قبل را یک بار تکرار می کند. مثلا روز سوم 4 صفحه 2 روز قبل را و روز پنجم 16 صفحه چهار روز گذشته را تکرار می کند. 5 روز دوم هر روز 10 بار یک جزء را تکرار می نماید.

دهه دوم: حفظ جزء دوم / 5 روز اول به همان ترتیب هر روز 4 صفحه حفظ و تکرار می نماید، در هر روز قبل از شروع به حفظ برنامه آن روز، محفوظات روز قبل و روزهای گذشته این دهه را تکرار می کند. 5 روز دوم یک روز جزء 2 را فقط تکرار می کند و 4 روز بعدی هر روز 5 بار یا بیشتر 2 جزء را تکرار می نماید.
دهه سوم: حفظ جزء سوم / 5 روز اول طبق روزهای پنج گانه گذشته حفظ و تکرار می نماید. روز ششم جزء سوم را تکرار می نماید و چهار روز دیگر هر روز 3 جزء را 3 بار تکرار کند


دهه چهارم: حفظ جزء چهارم / 5 روز اول طبق برنامه روزهای پنج گانه گذشته هر روز 4 صفحه حفظ و تکرار می نماید. روز ششم تکرار جزء 4 و 4 روز دیگر هر روز 3 بار 4 جزء را تکرار نماید.
دهه پنجم حفظ جزء پنجم / 5 روز اول طبق برنامه هر روز 4 صفحه حفظ و تکرار می نماید. روز ششم تکرار جزء 5 و 4 روز دیگر هر روز 2 بار یا بیشتر 5 جزء را تکرار می نماید. 5 روز فاصله هر روز 3 بار 5 جزء را تکرار می نماید.مرحله دوم حفظ پنج جزء دوم
دهه اول حفظ جزء ششم / 5 روز
اول هر روز چهار صفحه حفظ و تکرار می نماید. روز ششم جزء ششم را 10 بار یا بیشتر تکرار می نماید. چهار روز دیگر 6 جزء را هر روز 2 بار تکرار می نماید.دهه دوم حفظ جزء هفتم/ 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تکرار می نماید. روز ششم جزء هفتم را 10 بار یا بیشتر تکرار می نماید. چهار روز بعدی هر روز 2 بار هفت جزء را تکرار می نماید.
دهه سوم حفظ جزء هشتم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تکرار می نماید. روز ششم جزء هشتم را 10 بار یا بیشتر تکرار می نماید. چهار روز دیگر هر روز یک بار یا بیشتر جزء 8 را تکرار می نماید.
دهه چهارم حفظ جزء نهم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تکرار می نماید. روز ششم جزء نهم را 10 بار یا بیشتر تکرار می نماید. چهار روز دیگر هر روز یک بار یا بیشتر جزء 9 را تکرار می نماید.
دهه پنجم حفظ جزء دهم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تکرار می نماید. روز ششم جزء دهم را 10 بار یا بیشتر تکرار می نماید. چهار روز دیگر هر روز 10 جزء را یک بار یا بیشتر تکرار می نماید.
15 روز فاصله / هر روز 10 جزء را یک بار یا بیشتر تکرار می نماید.
120 روز دوره حفظ 10 جزء
در این مرحله انتظار است که انشاءالله 10 جزء به خوبی حفظ و تثبیت شده باشد.مرحله سوم حفظ پنج جزء سوم
دهه اول حفظ جزء یازده / 5 روز اول
هر روز چهار صفحه حفظ و تکرار می نماید. روز ششم جزء یازدهم را 10 بار یا بیشتر تکرار می نماید. چهار روز دیگر هر روز یک بار 11 جزء را تکرار می نماید.
دهه دوم حفظ جزء دوازده / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تکرار می نماید. روز ششم جزء دوازدهم را 10 بار یا بیشتر تکرار می نماید. چهار روز بعدی هر روز یک بار دوازده جزء را تکرار می نماید.
دهه سوم حفظ جزء سیزده / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تکرار می نماید. روز ششم جزء سیزدهم را 10 بار یا بیشتر تکرار می نماید. چهار روز دیگر هر روز یک بار 13 جزء را تکرار می نماید.
دهه چهارم حفظ جزء چهارد ه/ 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تکرار می نماید. روز ششم جزء چهاردهم را 10 بار یا بیشتر تکرار می نماید. چهار روز دیگر هر روز یک بار 14 جزء را تکرار می نماید.
دهه پنجم حفظ جزء پانزده / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تکرار می نماید. روز ششم جزء پانزدهم را 10 بار یا بیشتر تکرار می نماید. چهار روز دیگر هر روز 15 جزء را یک بار تکرار می نماید.
15 روز فاصله / هر روز 15 جزء را یک بار تکرار می نماید.مرحله چهارم حفظ پنج جزء چهارم
دهه اول حفظ جزء شانزده / 5
روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تکرار می نماید. روز ششم جزء شانزده را 10 بار یا بیشتر تکرار می نماید. چهار روز دیگر هر دو روز یک بار 16 جزء را تکرار می نماید.
دهه دوم حفظ جزء هفده / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تکرار می نماید. روز ششم جزء هفدهم را 10 بار یا بیشتر تکرار می نماید. چهار روز بعدی هر دو روز یک بار 17 جزء را تکرار می نماید.
دهه سوم حفظ جزء هجده / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تکرار می نماید. روز ششم جزء هجدهم را 10 بار یا بیشتر تکرار می نماید. چهار روز بعدی هر دو روز یک بار 18 جزء را تکرار می نماید.
دهه چهارم حفظ جزء نوزده / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تکرار می نماید. روز ششم جزء نوزدهم را 10 بار یا بیشتر تکرار می نماید. چهار روز دیگر هر دو روز یک بار 19 جزء را تکرار می نماید.
دهه پنجم حفظ جزء بیست / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تکرار می نماید. روز ششم جزء بیستم را 10 بار یا بیشتر تکرار می نماید. چهار روز دیگر هر دو روز 20 جزء را یک بار تکرار می نماید.
16 روز فاصله / هر دو روز 20 جزء را تکرار می نماید.(هر روز 10 جزء)
121 روز برای حفظ 10 جزء دوم


مرحله پنجم حفظ پنج جزء پنجم
دهه اول حفظ جزء بیست و یک / 5 روز
اول هر روز چهار صفحه حفظ و تکرار می نماید. روز ششم جزء بیست و یکم را 10 بار یا بیشتر تکرار می نماید. چهار روز دیگر هر دو روز یک بار 21 جزء را تکرار می نماید.
دهه دوم حفظ جزء بیست و دوم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تکرار می نماید. روز ششم جزء بیست و دوم را 10 بار یا بیشتر تکرار می نماید. چهار روز بعدی هر دو روز یک بار 22 جزء را تکرار می نماید.
دهه سوم حفظ جزء بیست و سوم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تکرار می نماید. روز ششم جزء بیست و سوم را 10 بار یا بیشتر تکرار می نماید. چهار روز بعدی هر دو روز یک بار 23 جزء را تکرار می نماید.
دهه چهارم حفظ جزء بیست و چهارم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تکرار می نماید. روز ششم جزء بیست و چهارم را 10 بار یا بیشتر تکرار می نماید. چهار روز دیگر هر دو روز یک بار 24 جزء را تکرار می نماید.
دهه پنجم حفظ جزء بیست و پنجم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تکرار می نماید. روز ششم جزء بیست و پنجم را 10 بار یا بیشتر تکرار می نماید. چهار روز دیگر هر دو روز 25 جزء را یک بار تکرار می نماید.
10 روز فاصله / هر دو روز یکبار 25 جزء را تکرار می نماید.
پایان حفظ 25 جزء (پنج جزء پنجم) مدت 60 روز.
30 روز صرف حفظ 25 جزء بحول الله و قوتهمرحله ششم حفظ پنج جزء ششم
دهه اول حفظ جزء بیست و ششم / 5 روز
اول هر روز چهار صفحه حفظ و تکرار می نماید. روز ششم جزء بیست و ششم را 10 بار یا بیشتر تکرار می نماید. چهار روز دیگر هر دو روز یک بار 26 جزء را تکرار می نماید.
دهه دوم حفظ جزء بیست و هفتم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تکرار می نماید. روز ششم جزء بیست و هفتم را 10 بار یا بیشتر تکرار می نماید. چهار روز بعدی هر دو روز یک بار 27 جزء را تکرار می نماید.
دهه سوم حفظ جزء بیست و هشتم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تکرار می نماید. روز ششم جزء بیست و هشتم را 10 بار یا بیشتر تکرار می نماید. چهار روز بعدی هر دو روز یک بار 28 جزء را تکرار می نماید.
دهه چهارم حفظ جزء بیست و نهم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تکرار می نماید. روز ششم جزء بیست و نهم را 10 بار یا بیشتر تکرار می نماید. چهار روز دیگر هر دو روز یک بار 29 جزء را تکرار می نماید.
دهه پنجم حفظ جزء سی ام / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تکرار می نماید. روز ششم جزء سی ام را 10 بار یا بیشتر تکرار می نماید. چهار روز دیگر هر دو روز 30 جزء را یک بار تکرار می نماید.
14 روز فاصله
با حمد و ثنای الهی و بحول و قوت او جل جلاله که به حق و راستی قرآن را بر بنده اش حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نازل فرمود و با توسل به چهارده معصوم (صلوات الله علیهم) و برای سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر (صلوات الله علیه) هر دو روز یک بار یک ختم قرآن در مدت چهارده روز می نماید.
دومین روش پیشنهادی حفظ قرآن کریم در یکسال
برنامه حفظ قرآن بعون الله تعالى در هشت مرحله ( در مدت یک سال )
1ـ مرحله اول : هر روز 3 صفحه حفظ و تکرار :ِ قبل از شروع با شنیدن یک بار نوار ترتیل و یا در صورت حضور در مدارس حفظ قرآن از هم خوانى استفاده مى نماید .
قبل از حفظ نیز از ترجمه زیر نویس و یا در صورت امکان از مفهوم و تفسیر مختصر بهره مند شود .
در ابتداء 5 روز اول هفته را هر روز به ترتیبى که گفته شد حفظ و تکرار مى نماید ، هر روز قبل از شروع به حفظ جدید محفوظات روزهاى قبل همان هفته را تکرار مى نماید ، بعد از این 3 صفحه روز را حفظ و تکرار مى نماید .
در هفته هاى اول چون مقدار محفوظات کم است برنامه تکرار و دوره سبک و آسان مى باشد در هفته سوم که محفوظات قبلى در حد دو جزء مى رسد هر روز ضمن تکرار محفوظات هفته جارى و حفظ 3 صفحه همان روز تمام محفوظات قبلى را نیز روزى یک بار تکرار مى نماید .
در پایان هفته پنجم حفظ و تکرار 75 صفحه به پایان رسیده است ، هفته ششم هر روز یک بار 75 صفحه را تکرار مى نماید به مدت 6 روز و جمعه را استراحت مى نماید .
2ـ مرحله دوم : حفظ 75 صفحه دوم ; در هفته هر روزى 3 صفحه حفظ و تکرار مى نماید ، پنجشنبه و جمعه را استراحت و یا در صورت نیاز عقب افتادگى احتمالى را جبران مى نماید .
در 5 روز هفته هر روز یک بار تمام محفوظات را تا سقف 5 جزء در روز مرور مى نماید . در پایان هفته پنجم به پایان حفظ 150 صفحه که تا پایان سوره مبارکه انعام مى باشد رسیده است . که برابر با یک چهارم کل قرآن مى باشد .
هفته ششم هر روز معادل 5 جزء تکرار مى نماید و روز هفتم را استراحت مى کند .
150 صفحه را مى تواند به این صورت مرور کند : 1 روز سه سوره مبارکه بقره ، آل عمران و نساء و 1 روز سوره هاى مائده ، انعام ، و بقره . و روز دیگر سوره هاى آل عمران ، نساء ، مائده و انعام ، لکن در صورت امکان در هفته ششم از مرحله دوم اگر هر روز 150 صفحه را 1 بار تکرار نماید ترجیح دارد و در هر حال روز هفتم هفته را استراحت نماید .
3ـ مرحله سوم : حفظ 75 صفحه سوم ; با همان روش که در دو مرحله قبلى توضیح داده شد حفظ و تکرار 3 صفحه در هر روز از شنبه تا چهارشنبه هر هفته و روزهاى پنج شنبه و جمعه جهت استراحت و یا جبران عقب افتادگى روزهاى گذشته اختصاص دارد .
در هر روز بعد از حفظ و تکرار 3 صفحه معادل 100 صفحه از محفوظات قبلى در آن روز مرور مى شود ، و بدین ترتیب در هر هفته تمام محفوظات به انضمام محفوظات هفته جارى چند بار تکرار مى گردد . هفته ششم از مرحله سوم هر 2 روز 1 بار تمام محفوظات را یک بار تکرار مى نماید و یا مى تواند هر روز فقط 100 صفحه تکرار کند و روز هفتم را استراحت نماید .
4ـ مرحله چهارم : حفظ 75 صفحه چهارم ; به همان روش مراحل قبل این مرحله را نیز با حفظ و تکرار و مرور انشاء الله تعالى به پایان مى رساند .
در پایان هفته پنجم از این مرحله به صفحه 300 مى رسد ، صفحه 301 را نیز حفظ کند تا حفظ 15 جزء کامل شود . هفته ششم از این مرحله را با مرور هر روز 5 جزء تمام 15 جزء را 2 بار تکرار و روز هفتم هفته را استراحت مى نماید .
5 ـ مرحله پنجم : حفظ 75 صفحه پنجم ; هر هفته در 5 روز اول هفته هر روز طبق برنامه 3 صفحه حفظ مى نماید ، و هر روز حدود 5 جزء مرور مى کند ، 2 روز پایان هفته را استراحت و یا در صورت نیاز براى جبران عقب افتادگى صرف مى نماید .
در پایان هفته پنجم از مرحله پنجم ، محفوظات ما به صفحه 375 مى رسد ، 1 صفحه دیگر را نیز حفظ
مى کنیم تا به پایان سوره مبارکه شعراء برسیم . هفته ششم از این مرحله را صرف یک بار مرور 376 صفحه مى نماید ، در صورت تمایل ترجیح دارد که 2 بار در این هفته تمام محفوظات را تکرار کند ، روز هفتم را استراحت نماید .
6ـ مرحله ششم : حفظ 75 صفحه ششم ; با همان شیوه مراحل قبلى پنج هفته و هر هفته پنج روز و هر روز 3 صفحه حفظ و تکرار مى نماید ، و در روز در کنار 3 صفحه پنج جزء از محفوظات را مرور مى کند .
در واقع 25 جزء مرور در پنج روز هفته دو روز دیگر هفته را استراحت و یا صرف جبران عقب افتادگى احتمالى مى نماید .
هفته ششم از این مرحله را اختصاص به 1 بار تکرار کلیه محفوظات مى دهد .
در مرحله ششم مجموعه صفحات حفظ شده به 450 صفحه مى رسد ، بهتر است 2 صفحه پایانى سوره مبارکه صافات را نیز حفظ نموده ، به اول سوره مبارکه ( ص) برسد ، خوب است در پایان هر روز و هر مرحله سجده شکرى به پیشگاه حضرت حق تقدیم نمائیم به امید آنکه کار ما مقبول خداى تعالى واقع شود ، و همزمان دعاى مختصرى در همان سجده جهت موفقیت کامل و تحصیل رضاى خداى حنّان منّان بنمائیم .
7ـ مرحله هفتم : حفظ 75 صفحه هفتم ; این مرحله نیز با همان روش مراحل گذشته انشاء الله تعالى با نشاط و اشتیاق وافر و قبلى پر از ایمان ، و امید به اینکه هر لحظه احتمال دهیم که خداى تعالى به برکت حضرت ولى عصر (روحى و ارواح العالمین لتراب مقدمه فداء ) به ما عنایت فرماید و درهائى از فهم و نور قرآن و عترت
(صلوات الله علیهم ) را به روى ما بگشاید شروع مى کنیم .
در پایان این مرحله به صفحه 525 پایان سوره مبارکه طور مى رسیم .
هفته ششم از این مرحله را به تکرار 525 صفحه خواهیم پرداخت انشاء الله تعالى .
8 ـ مرحله هشتم حفظ 75 صفحه هشتم ; حفظ آخرین بخش به منظور دستیابى به حفظ کامل قرآن کریم انشاء الله تعالى مى باشد .
این مرحله را نیز با روش مراحل گذشته به پایان مى رسانیم ، در این جا با حفظ صفحه 604 هم کل قرآن را حفظ و هم به ختم قرآن الحمد لله موفق شده ایم . بعد از سجده شکر و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد
(صلى الله علیه و آله و سلم ) دعاى ختم قرآن از صحیفه سجادیه ( صلوات الله علیه ) را می خوانیم .
هفته ششم از این مرحله و چهار هفته دیگر از پنجاه و دو هفته را به مرور کل قرآن کریم هر هفته 1 بار
می پردازیم ، توصیه می شود این پنج هفته را در صورت امکان هر هفته دو بار به ختم قرآن بپردازد ، یعنی 6 روز هفته هر روز 10 جزء و روز هفتم نیز استراحت نماید .
سال بعد و سالهای بعد روزی 3 جزء مرور ، با توجه به اینکه حافظ به راحتی می تواند از حفظ قرآن را بخواند و هر جزء در حد نیم ساعت طول می کشد .
با صرف 1 تا 2 ساعت در هر روز برای مرور ، افتخار انس با قرآن و در حضور خدای تعالی بودن برای ما میسر می شود ، که شاید هیچ لذتی بالاتر از آن نباشد و تصور نشود

 

(اسفندیاراسکندری)

نظرات (۱۲)

سلام برای کسایی که طرح یه ساله میخوان و بدون هزینه باشه عالیه بنده فعلا ۴ جز حفظم و پیشنهاد میدم حتما قبل اجرای این طرح حداقل یک جز رو با اختیار خود حفظ کنید تا لذت قرآن رو بچشید . فکر نکنید سخته خیلیم آسونه . خود بنده بعضی از روزا رو با ۴ صفحه حفظ کردن طی میکردم مثل آب خوردن بود . حتما مبتدی ها اول روزی یک‌صفحه حفظ کنن به علاوه ۱۰ صفحه مرور روزانه و ۱۰ صفحه مرور ده درس قبل همراه با ۵ الی ۱۰ صفحه استماع . ان شالله موفق باشید
۰۸ تیر ۹۷ ، ۱۰:۱۴ عروه الوثقی
سلام 
عذرمیخوام اما فکرکنم این برنامه یه مقدارغیراصولی وسنگینه بنده حافظ قرآنم وجزیک ودورو باروزی 1صفحه حفظ کردن تمام کردم وتثبیت رسوندنم وقتی که تونستم حفظ این دوجزروباکیفیت عالی تمام کنم کلی انرژی برای حفظ جز های بعدی گرفتم درحفظ قرآن کیفیت مهم ترازکمیته
وقتی شما بتونیدجزیک ودوروحفظ کنید میتونیدمیزان حفظتون روببریدبالا ومثلاروزی2صفحه وکم کم تعدادصفحات حفظ قرآنو ببریدبالا 
موفق ومویدباشید
پاسخ:
ممنون دوست عزیز
سلام بر شما

خیلی برنامه سختیه، هر کسی بخواد طبق این برنامه حفظ کنه باید تمام زندگیش رو بذاره...
علاوه بر این زدگی ایجاد میکنه به جای انس با قرآن کریم، البته شاید افرادی بتونن وقت بذارن ولی فکر نکنم انسی با قرآن کریم به دست بیاد این طوری.


۱۰ اسفند ۹۵ ، ۰۰:۴۷ یک بنده ی خدا
باسلام خدمت همکار گرامی…
سایت خوبی دارید. واقعا عالی به نحو احسنت در این سایت کارشده ...
میخواستم سایت qorankade.ir را در پیوند سایتتون قرار دهید.
                                  باتشکر فراوان....

۰۳ اسفند ۹۵ ، ۰۶:۵۶ احمد رضا خلج
خیلی خوبه...ممنون
۰۸ بهمن ۹۵ ، ۰۸:۱۶ یک بنده ی خدا
باسلام به همکاران گرامی
خیلی سایت خوبی دارید و لذت بردم از روش های خوبتون
میخواستم سایت .irqorankade در پیوند هایتان قرار دهید.
                                   باتشکر فراوان....
شرمنده الان فهمیدم چى گفتید خیلى مفید بود ممنون
در پناه خدا
سلام دوستان،کسی انجام داده این روش ها رو؟خییییلی دوست دارم قرآن رو حفظ کنم اما نمیدونم چطور
۲۵ مهر ۹۵ ، ۰۸:۵۶ نرگس یخکشی
سلام 
برنامه عالیه اگه خداوند لیاقت حفاظت از وحی رو به بنده حقیر بده من مشتاقم که بعد از تمام شدن دوره کارشناسی ارشدم شروع به حفظ میکنم.
 آیا این روش برای افراد معمولی هم جواب میدهد
۲۷ خرداد ۹۵ ، ۰۱:۵۹ فاطمه مؤمنی شریف
من از فردا انشاءالله شروع می کنم و براتون گزارش مینویسم تا افرادی که تازه این صفحه رو مشاهده کردند از نحوه ی بازدهی خبردار باشند. 
با سلام
خیلی ممنون
ایا این روش در جایی تجربه هم شده است ؟

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی